Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

HİZMETLERİMİZ

Bağımsız  Denetim Hizmetleri


TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim

ABD'de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim

Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi

Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

4400 numaralı "Finansal Bilgilerle İlgili Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere İlişkin Uluslararası Hizmet Standardı"na uygun olarak inceleme hizmetleri


Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri


Kurumlar Vergisi


Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

Gelir Vergisi

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler


Katma Değer Vergisi 


İade hakkı doğuran işlem ve belgeler

İhracat istisnasından kaynaklanan

İndirimli orandan kaynaklanan

Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki

Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)


Özel Tüketim Vergisi 


Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu

Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu

Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri

Biyoetanol üretim tasdik raporu

Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu

İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler 


Yatırım indirimi

Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası

Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması

Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri

Özel Amaçlı Raporlar 


Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)

Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar

SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor

3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

 

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 

 

Sürekli vergi danışmanlığı

Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler

Yurt dışında iş yapan Türkiyede yerleşik kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi işlemleri

Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye'de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi

KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri

 

Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi.

 

 

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
 
 
Vergi Hukuku
Şirketler Hukuku
Çifte Vergiyi Önleme Anlaşmaları ve Uygulamaları
İş Hukuku
Ticaret Hukuku
Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık
Şirket kuruluş işlemleri danışmanlığı
Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı
İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı
Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı
Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı
Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı
Şirket ana sözleşme tadili
Uzlaşma ve uyuşmazlık
Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı
Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik
Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı
Sözleşme müşavirliği
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Independent External Audit Services


TCC and Public Oversight of Accounting and Auditing Standards Institution ( UPS) suitable audit

International Financial Reporting Standards ( IFRS) in accordance with auditing

Independent audit in accordance with the Capital Markets Board legislation

Accepted in the United States Accounting and Reporting Standards ( U.S. GAAP ) appropriate independent audit

Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA ) audit in accordance with legislation

Energy Market Regulatory Authority (EMRA ) audit in accordance with legislation

Treasury audit in accordance with the legislation of Insurance and Reinsurance

World Bank, the European Reconstruction and Development and related organizations independent audit of its subsidiaries in Turkey

Custom controls for the preparation of studies and reports of independent external audit

International Internal Audit Standards appropriate audit and risk assessment

Establishment of the internal control system or the revision of existing systems and work towards the realization of the reports prepared under the constant supervision of system functionality to be subject to

No. 4400 " Financial Information on Agreed-upon Procedures Regarding Related to International Standard of Service " in accordance with the inspection services


Chartered Accountant Certification Services


Corporate Tax


Annual Corporate Tax Return and their accompanying financial statements and notifications

Income tax

Annual Income Tax Return and their accompanying financial statements and notifications


Value Added Tax


Right of return generating process and documents

Arising from the export exemption

Discount rate resulting from

Inward Processing Permit suspended by the KDV - left of the approval process

Customs Declaration approval ( depending on the contract fully confirmed )


Special Consumption Tax


Special Consumption Tax not reset attestation report of marine fuels

Special Consumption Tax Deferral - leave production report

Special Consumption Tax return and offsetting transactions

Bioethanol production attestation report

Harvester of bioethanol petrol activities related to attestation report

Issued to vehicles carrying goods in the delivery of diesel fuel excise tax exemption for activities related to the certification report


 Which are contained in the Financial Regulation, Incentives , Discounts , Exemptions and exclusions


Investment allowance

Education, sports and health derived from investment earnings exemption

Society , Plants, Foundations and Cooperatives waiver

Turkey made by the institution of scientific and technological research assistance to support R & D operations

Income and Corporation Tax deduction attestation report ( State of Emergency )


 Special Purpose Reports


Identify transactions related to loans ( according to the Banks Act )

Organized industrial zones examination of the accounts and transactions

Reports on the equities to capital

Social security for severance certificate of the examination report

3984 establishment of radio and television and radio and television broadcasts under the Law on payment of a top board share transactions

 
 
Tax Advisory Services 
 
 
Continuous Tax Consultants 
International tax planning services for 
Republic of Turkey doing business abroad people and institutions, tax, consulting, company and so on. follow-up activities 
for foreign investors in Turkey providing all the necessary documents and permits, and monitoring of 
KDV planning and domestic / overseas operations KDV refund 
Attractions of the international conventions license, royalty, technical service, expense sharing, distributorship agreements, stock transfer agreement and so on. Tax obligations in terms of analysis and evaluation.
 
 
Legal Consulting Services
 
 
Tax Law
Company Law
International Law
Business Law
Commercial Law
Tax Law issues be considered in writing
Company mergers and acquisitions process consultancy
consulting company in liquidation
Company organization consultancy services
Branch organizations of the counseling process
Liaison office operations consulting organizations
Company division ( partial division - full division ) and the share exchange transaction consulting
Company type change operations consulting
The General Assembly, capital increases and capital reduction process consulting
amend the Company's Articles
Mediation and conflict
legal and tax advice on property purchases
Auditor , expertise, the role of trustee and arbitration
the purchase of the Company and share transfer process consulting
Contract analysis and drafting